Menu

sus

A+ A A-

Legislatie si Regulamente

Contract Colectiv de Munca la Nivel de Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca pe anii 2020-2022 - click aici

Regulament privind acordarea voucherelor de vacanta in perioada 2022-2026 - click aici

REGULAMENT - privind accesul, circulatia, stationarea si parcarea autovehiculelor in incinta Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca - click pt vizualizare

- Regulament privind activitatea de voluntariat - click pt vizualizare

- ORDIN nr. 932 din 17 mai 2018 - (click pt vizualizare)

- ORDIN nr. 245 din 4 octombrie 2017 - (click pt vicualizare)

- ORDIN nr. 245 din 31 martie 2017 - (click pt vicualizare)

- Politica de securitate a Sistemului Informational (click pt vizualizare)

- Nomenclator documente utilizate la nivelul spitalului / Invter date cu caracter personal gestionate in spital - colectare/prelucrare/legislatie (click pt vizualizare)

- Carta auditului intern (click pt vizualizare)

- Regulamentul de Organizare si Functionare al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj (click pt vizualizare)

- Regulamentul de Ordine Interioară al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj (click pt vizualizare)

- Codul de etica (click pt vizualizare)

- Condițiile de continuare a activității după vârsta de pensionare a medicilor sunt precizate pe site-ul DSP Cluj (click pt vizualizare)Link site DSP Cluj

- Regulament privind acordarea stimulentelor financiare - (click pt vizualizare)

LEGISLATIE

ORDIN NR.1410/2016 privind normele de aplicare ale Legii drepturilor pacientilor nr. 46 / 2003 

ORDIN NR.1375/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 

ORDIN NR.1123/849/2016. pentru aprobarea , informatiilor si procedurilor operationale necesare utilizarii si functionarii dosarului electronic de sanatate (DES) al pacientului . 

DECIZIA I.C.C.J. NR.19/2015. Fapta medicului, care are calitatea de functionar public, de a primi plati suplimentare sau donatii de la pacienti.

ORDIN NR.145 din 11 Februarie 2015 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor

ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Nota CAS privind necesitatea informării medicilor prescriptori despre clasele de produse biologice conform clasificării Agenției Europene a Medicamentelor.

ORDIN nr. 1.503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

ORDIN MS/CNAS nr.129/338 din februarie 2011 pentru modificarea si completarea anexei nr.2 la Ordinul 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente

ORDIN nr.29 din 20.01.2011 pentru modificarea normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat aprobate prin Ordinul 617/2007

ORDIN CNAS nr.28 din 19.01.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului CNAS nr.974/2010 privind transmiterea electronica a serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale

ORDIN nr.19 din 11.01.2011 privind modificarea Ordinului nr.428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale

ORDIN nr.7 din 10.01.2011 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul 1288/489/2006 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

ORDIN nr.6 din 10.01.2011 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul nr. 1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

ORDIN nr.5 din 10.01.2011 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul 384/413/2009 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

ORDIN MS/CNAS nr.1591/1110 din 30.12.2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 – 2012

ORDIN MS/CNAS nr.1571/1047 din 29.12.2010 pentru aprobarea masurilor de punere in aplicare a strategiei e-Romania si e-Sanatate si implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul national de asigurari sociale de sanatate, e-Prescriere si dosarul electronic medical

HOTARAREA nr.1389 din 28.12.2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012

HOTARAREA nr.1388 din 28.12.2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012

ORDIN CNAS nr.974 din 30.11.2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta in procesul decontarii serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

ORDIN nr.445 din 28.04.2010 privind Regulile de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua

ORDIN nr.743 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea listelor A, B, C1, C2, C3
Lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala in sistemul de asigurari de sanatate, incepand cu data de 01.10.2010

Ordinul MS nr. 1706/2007 privind Conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor

Ordinul nr. 1091/2006 privind Aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

Ordinul MS nr. 372/2006 privind Normele de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, cu modificarile ulterioare

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului

Legea nr. 487/2002 a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice

 

Concedii medicale, servicii - actualizari:

 

     

     Informare modificari legislative la eliberarea concediilor medicale_Ordinul 1909-856-2021

 

 

     

      Noutati legislative in acordarea concediilor medicale

 

       HG 400/2014 Pachetele de servicii și Contractul-cadru 2014-2015 - HOTARARE pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

NORME Contract-cadru 2014-2015 - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a HG nr. 400/2014ORDIN nr.430 din 11 mai 2010 pentru modificarea si completarea normelor Ordonantei de urgenta nr.158 din 2005

ORDIN nr.60 din 27 ianuarie 2006 (actualizate pana la 12 mai 2010) pentru aprobarea normelor Ordonantei de urgenta nr.158 din 2005

Ordonanta de Urgenta nr.158 din 17 noiembrie 2005 (actualizata pana la 26 aprilie 2010)HOTARARE Contract-cadru 2010 - HOTARARE pentru aprobarea Contractului-cadru pe anul 2010 ; ANEXA continand Contractul-cadru 2010

NORME Contract-cadru 2010LEGEA NR.95 din 23 iulie 2010 PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL SANATATII - actualizata pana la data de 23 iulie 2010

LEGEA nr. 296 din 15 mai 2002 privind acordarea asistentei medicale in Romania cetatenilor straini

ORDIN nr. 120 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea asistentei medicale in Romania cetatenilor straini

 

Dezbateri proiecte :

Principalele schimbari preconizate in noul proiect legislativ

CHESTIONAR privind schimbarile preconizate in noul proiect legislativ

 

 

Formulare:

Declaratie Avere - Legea 176/2010 - Anexa1

Declaratie Interese - Legea 176/2010 - Anexa2

Date utile

Telefoane: 0264-207021;0264-453331; 0264-453385

Fax: 0264-453131

E-mail: spitalulclinicrecuperare[@]gmail.com

Adresa: Str. VIILOR nr. 46-50, Cluj-Napoca, România

Cod postal:  400347